Kuzgun Sigorta Ekspertiz

Sigortalanmış bir değerin hasara uğraması durumunda bazı yükümlülüklerin yerine getirmesi gerekmektedir. Bu süreç doğru takip edilirse hasarın en kısa sürede giderilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla, hasar sırasında ve sonrasında sigortalının yapması gereken işlemler vardır.

 • Hasar gerçekleştiği zamandan itibaren 5 gün içerisinde sigortacıya bildirimde bulunmak
 • Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak
 • Olayın ve zararın nedenini, hangi şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespit etmek, gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin hazırlamak
 • Zararın tahmini miktarını belirten bir yazılı bildirimi iletmek
 • Hertürlü gelişmelerden sigortacıyı anında haberdar etmek
 • Sigorta konusu ile ilgili başka sözleşmeler de  varsa bunları bildirmek
 • Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalı 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalı
 • Sigorta şirketi hasar ihbarından sonra gerekirse hasar tespiti için eksper görevlendirir
 • Sigortalının hasara ait belgeleri ekspere ulaştırılması gerekir
 • Eksper, araştırma, inceleme gbi işlemlerini tamamladıktan sonra rapor hazırlar
 • Ekspertizin raporu ile hasara dair belgeler sigorta şirketine gönderilir
 • Tazminat ödemesi için gereken dosyalar tamamlanır

Hasar Durumunda İletilmesi Gerekli Bilgiler

Sigortalının İsmi
Poliçe Numarası
İletişim Bilgileri
Sigorta Başlangıç-Bitiş Tarihleri
Hasar Tarihi
Hasar Yeri
Hasarın Niteliği
Tahmini Hasar Tutarı

Ekspertiz Süreci

Eksper, meydana gelen hasarların nedenlerini ve özelliklerini  belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir. 

Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren kişi tarafından serbestçe tayin edilir.

Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigortacı tarafından ödenir.

İki sigorta eksperi tarafından reddolunan kişi, kendisine sigorta eksperi tayin edilmesini Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden talep edebilir.

Hasar ihbarı üzerine, eksperlerimiz tarafından sigortalı ile en kısa sürede temasa geçilir ve hasar yeri ziyaret edilerek durum değerlendirmesi yapılır. Hasarın sebepleri araştırılarak poliçe teminatları kontrol edilir. Sigortalının beyan ettiği hasar talebindeki miktar ve tutarlar, sigorta bedelleri dikkate alınarak değerlendirilir. Hasar ekspertiz çalışmaları esnasında yapılan tespitler, elde edilen belge ve bulgular, beyan edilen tutanaklar ve raporların tarafsız olarak incelenmesiyle hazırlanan ekspertiz raporu, sigorta şirketi ve sigortalılara sunulur.

Mevzuat Hakkında

Scroll to top